Điều khoản Dịch vụ | MiaHire
Tính năng Case study Báo giá Tin tức Liên hệ

Điều khoản Dịch vụ

Terms of Service

Điều khoản Dịch vụ này (sau đây gọi là “điều khoản này”) xác định các điều kiện để sử dụng “Miahire” (Bao gồm các Dịch vụ tùy chọn. Ngoài ra, bất kể lý do gì, nếu tên hoặc nội dung của Dịch vụ bị thay đổi, Dịch vụ thay đổi sẽ được bao gồm, sau đây gọi là “Dịch vụ”.) do SupremeTech Co., Ltd (“SupremeTech”, “Chúng tôi”, “Công ty”) cung cấp.

Chương 1: Các điều khoản chung

Điều 1: Đồng ý với điều khoản Dịch vụ

 1. Căn cứ vào Thỏa thuận này, SupremeTech cung cấp Dịch vụ dựa theo nội dung của Thoả thuận này và Người dùng cần tuân thủ các nội dung của Thỏa thuận này khi sử dụng Dịch vụ
 2. Trong trường hợp chúng tôi không sử dụng bất kì quyền lợi nào theo các Điều khoản này, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ quyền đó.

Điều 2: Thay đổi điều khoản Dịch vụ

 1. SupremeTech có quyền tùy ý thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần có sự đồng ý của Người dùng. Điều khoản Dịch vụ sau khi có điều khoản được thay đổi sẽ được thay đổi sẽ dựa trên điều khoản thay đổi, trừ khi chúng tôi thực hiện các chính sách khác một cách rõ ràng.
 2. Trong trường hợp có thay đổi được nêu trong đoạn trước, SupremeTech sẽ thông báo cho Người dùng về nội dung của Điều khoản sửa đổi bằng cách đăng Điều khoản đã thay đổi, v.v. trên trang web do chúng tôi vận hành từ trước ngày sửa đổi Điều khoản đến ngày sửa đổi. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu chúng tôi xác định rằng sự thay đổi đó là nhỏ và không gây ra bất kỳ bất lợi cụ thể nào cho Người dùng.
 3. Trừ khi chúng tôi có các quy định khác, Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày sửa đổi được nêu trong Điều khoản sửa đổi được đăng tải trên trang web do SupremeTech vận hành.

Điều 3: Thông báo

 1. Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, các thông báo từ SupremeTech cho Người dùng sẽ được thực hiện bằng cách đăng trên trang web do Chúng tôi vận hành, gửi e-mail đến địa chỉ của thông tin đã đăng ký hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác được cho là phù hợp bởi SupremeTech.
 2. Dựa trên các quy định của đoạn trước, nếu chúng tôi thông báo cho Người dùng theo phương thức được nêu trong đoạn trước, thì thông báo nói trên cho Người dùng sẽ sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng trên trang web được nêu trong đoạn trước và vào thời điểm e -mail được gửi đi, hoặc thời điểm khác do SupremeTech xác định.

Điều 4: Dịch vụ

 1. Dịch vụ này là Dịch vụ kiểu đám mây trong đó Người dùng truy cập bằng Internet và đăng nhập bằng ID và mật khẩu (sau đây gọi chung là “ID”) theo các điều kiện do SupremeTech quy định. Chúng tôi cấp phép không độc quyền cho Người dùng sử dụng Dịch vụ với điều kiện Người dùng tuân thủ các Điều khoản này (bao gồm tuân thủ điều khoản sử dụng).
 2. Loại và nội dung của Dịch vụ do SupremeTech cung cấp sẽ được nêu trên trang giới thiệu chức năng của Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của Người dùng. Ngoài ra, Người dùng không thể phản đối các chính sách này của SupremeTech và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng mắc phải do các chính sách đó.
 3. Môi trường khuyến nghị để sử dụng Dịch vụ do SupremeTech đề xuất sẽ được quy định trên trang giới thiệu chức năng của Dịch vụ. Người dùng sẽ sử dụng Dịch vụ này trong môi trường được khuyến nghị.
 4. SupremeTech có thể tùy ý thay đổi các chức năng, giao diện, bảo mật, tính khả dụng, nội dung và bất kỳ thông tin nào khác của Dịch vụ nhằm mục đích bổ sung hoặc cải thiện các chức năng của Dịch vụ (sau đây gọi chung là “Bản cập nhật” ). Chúng tôi có thể cung cấp các Bản cập nhật theo cách Công ty xác định mà không cần thông báo trước hoặc nhận được sự đồng ý trước của Người dùng. Tuy nhiên, Chúng tôi không bắt buộc phải triển khai Bản cập nhật, cũng như không đảm bảo rằng Bản cập nhật sẽ duy trì các chức năng và hiệu suất của Dịch vụ trước khi Cập nhật.
 5. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền sáng chế, quyền giải pháp hữu ích, quyền thiết kế, quyền nhãn hiệu và bản quyền, liên quan đến các thành phần hữu hình và vô hình tạo nên Dịch vụ này (bao gồm các tài liệu liên quan như chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu, biểu tượng, hình ảnh và văn bản), và các quyền khác, thuộc về SupremeTech hoặc các bên thứ ba đã cấp phép sử dụng các quyền đó cho Công ty. Người dùng có thể sử dụng Dịch vụ dựa trên các Điều khoản này và Thỏa thuận này, nhưng không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác liên quan đến Dịch vụ này.
 6. SupremeTech có thể tùy ý uỷ thác cho bên thứ ba (sau đây gọi là “Bên uỷ thác”) toàn bộ hoặc một phần công việc cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ cho bên thứ ba mà không cần phải được sự đồng ý của Người dùng.

Điều 5: Mức độ Dịch vụ

 1. SupremeTech cung cấp Dịch vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn mà Công ty đưa ra cho Người dùng trên trang giới thiệu tính năng Dịch vụ (sau đây gọi là “Mức độ Dịch vụ”).
 2. Chúng tôi có thể tùy ý thay đổi các chỉ số về mức độ Dịch vụ mà không cần được sự đồng ý trước của Người dùng.
 3. Người dùng sẵn sàng chấp thuận rằng ngay cả khi Công ty vi phạm từng tiêu chuẩn trong đoạn trên thì vẫn được miễn trừ trách nhiệm theo quy định của các Điều khoản này.

Điều 6: Sự hình thành của Thoả thuận này

 1. Người đăng ký sử dụng Dịch vụ này (sau đây gọi là “Người đăng ký”) phải đăng ký sử dụng Dịch vụ này (sau đây gọi là “đơn đăng ký”) theo phương thức do SupremeTech chỉ định.
 2. Thỏa thuận này có hiệu lực khi SupremeTech gửi thông báo chấp nhận đơn đăng ký theo phương thức do chúng tôi chỉ định. Ngoài ra, Người đăng ký sẽ làm đơn đăng ký sau khi chấp nhận nội dung của các Điều khoản này và tại thời điểm Người đăng ký làm đơn đăng ký, chúng tôi sẽ coi là Người đăng ký đã đồng ý với nội dung của Điều khoản Dịch vụ.
 3. Trong trường hợp Người đăng ký làm đơn đăng ký theo các quy định của Điều khoản này, thì đơn đăng ký đó sẽ được coi là dựa trên sự ủy quyền hợp pháp và chính đáng của Công ty nộp đơn hoặc pháp nhân khác đối với việc ký kết Thỏa thuận này.
 4. Bất kể các quy định của các đoạn trước và các quy định khác của các Điều khoản này, chúng tôi có thể không phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt đơn đăng ký nếu người đăng ký thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây.
    (1) Khi người đăng ký không tồn tại
    (2) Khi email,… Công ty gửi cho người người đăng ký không đến được
    (3) Khi thông tin mà Công ty yêu cầu người đăng ký cung cấp tại thời điểm đăng ký có mô tả sai, mô tả nhầm hoặc mô tả sót.
    (4) Khi người nộp đơn đã cố gắng trì hoãn phí sử dụng trong quá khứ hoặc đã cố gắng trốn thoát bất hợp pháp
    (5) Khi người đăng ký đã từng bị Công ty huỷ hợp đồng vì vi phạm Thỏa thuận này.
    (6) Khi có nghi ngờ rằng mục đích sử dụng Dịch vụ này của người đăng ký khác với sự đánh giá, phân tích và mục đích cốt lõi khác của Dịch vụ này.
    (7) Khi người đăng ký đang được Công ty xử lý ở Dịch vụ khác không phải Dịch vụ này do Công ty vận hành, do vi phạm các điều khoản của Dịch vụ đó.
    (8) Khi người đăng ký thực hiện bất cứ hành vi thuộc bất kỳ mục nào của Điều 24, khoản 1, hoặc quy định của từng mục tại khoản 2 cùng Điều.
    (9) Khi có một lý do hợp lý khác để đánh giá rằng không phù hợp.
 5. Nếu SupremeTech không phê duyệt đơn đăng ký hoặc từ chối phê duyệt dựa trên các quy định của đoạn trên, người đăng ký sẽ được thông báo về việc này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc không đồng ý hoặc từ chối đồng ý.
 6. Trừ trường hợp được quy định tại Điều 25, Người dùng không được hủy bỏ đơn đăng ký sau khi hợp được ký kết theo các quy định tại Khoản 2 của Điều này.

Điều 7: Thời hạn hiệu lực của Điều khoản Dịch vụ này

1.Thời gian có hiệu lực của Hợp đồng này mà không phải trả phí sử dụng là 30 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng theo quy định tại Điều 6.

 1. Thời hạn Hợp đồng có hiệu lực mà trong đó có thanh toán phí sử dụng (sau đây gọi là “Thời hạn”) là một năm kể từ ngày Người dùng bắt đầu sử dụng Dịch vụ (sau đây gọi là “Ngày bắt đầu sử dụng”).
 2. Nếu Người dùng không gửi yêu cầu hủy hợp đồng cho Công ty theo phương thức do Công ty chỉ định một tháng trước ngày hết thời hạn, Hợp đồng này sẽ được tự động gia hạn thêm một năm với nội dung tương tự như ngày gia hạn hợp đồng vào ngày tiếp theo ngày hết hạn của hợp đồng này và các điều khoản tương tự sẽ được áp dụng sau đó. Ngoài ra, trong trường hợp Hợp đồng này đã được gia hạn dựa trên các quy định của điều khoản này, nếu Người dùng cố gắng hủy Hợp đồng này, thì sẽ áp dụng các quy định ở Điều 25.

Điều 8: Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm

 1. Thiết bị do Người dùng sử dụng, đường dây viễn thông kết nối với Dịch vụ và các môi trường sử dụng khác của Người dùng sẽ do Người dùng tự bảo đảm và bảo trì bằng chi phí và trách nhiệm của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
 2. Người dùng chịu mọi trách nhiệm đối với việc sử dụng Dịch vụ này và mọi hành động trong Dịch vụ này (Bao gồm, nhưng không giới hạn, đăng ký, xem, xóa và truyền thông tin) cũng như kết quả của chúng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động và kết quả đó.
 3. Người dùng phải đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba.
 4. Trong trường hợp Người dùng gây thiệt hại cho bên thứ ba do các lý do thuộc về Người dùng khi sử dụng Dịch vụ hoặc nếu bên thứ ba đưa ra khiếu nại,.., thì Người dùng sẽ xử lý và giải quyết vấn đề này với trách nhiệm và chi phí của bạn. Điều tương tự cũng sẽ được áp dụng nếu Người dùng bị thiệt hại từ bên thứ ba hoặc đưa ra khiếu nại đối với bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này.
 5. Trong trường hợp Người dùng gây thiệt hại cho Công ty do lỗi của Người dùng (bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này) thì Người dùng phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.

Điều 9: Người dùng và Người quản trị

 1. Người dùng sẽ chỉ định những người sử dụng trong phạm vi của Thỏa thuận này và chỉ định ID cho những người sử dụng. Ngoài ra, Người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc gán ID cho những người sử dụng và việc những người sử dụng sử dụng Dịch vụ này.
 2. Về việc sử dụng Dịch vụ này, Người dùng sẽ chỉ định một người chịu trách nhiệm sử dụng (sau đây gọi là “Người chịu trách nhiệm”) trong số những người sử dụng và thông báo cho Công ty theo phương thức do Công ty chỉ định. Ngoài ra, liên hệ từ Người dùng với Công ty sẽ được thực hiện thông qua Người chịu trách nhiệm.
 3. Về việc sử dụng Dịch vụ này, Người dùng sẽ chỉ định một người chịu trách nhiệm liên quan đến hợp đồng này (sau đây gọi là “Người phụ trách hợp đồng”) trong số những người sử dụng và thông báo cho Công ty theo phương thức chúng tôi chỉ định. Ngoài ra, Người dùng phải thông báo kịp thời cho SupremeTech nếu có sự thay đổi về Người phụ trách hợp đồng.
 4. Người dùng phải bổ nhiệm Người phụ trách hợp đồng quản lý và giám sát việc tuân thủ các Điều khoản này,… và chịu trách nhiệm với tư cách là Người dùng về việc thể hiện ý định, thông báo và tất cả các hành động khác đến người sử dụng.

Điều 10: ID và Mật khẩu

 1. ID sẽ do chính Người dùng cung cấp cho người sử dụng dựa trên phương thức và điều khoản sử dụng do Công ty chỉ định.
 2. Người dùng phải quản lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, thay đổi mật khẩu định kỳ) chặt chẽ ID để ngăn chặn việc sử dụng trái phép.
 3. Nếu Người dùng nhận thấy ID đang bị sử dụng trái phép hoặc có khả năng bị sử dụng trái phép, Người dùng phải liên hệ ngay với Công ty và làm theo hướng dẫn của chúng tôi.
 4. Trong mọi trường hợp, Người dùng không được cho phép bên thứ ba sử dụng ID hoặc tiết lộ, cho mượn, chuyển nhượng, cầm cố hoặc bán nó.
 5. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào ngay cả khi Người dùng hoặc bên thứ ba bị thiệt hại do quản lý ID không đúng cách, lỗi khi sử dụng hoặc bên thứ ba sử dụng.
 6. Trong trường hợp bên thứ ba sử dụng Dịch vụ bằng ID của Người dùng, việc sử dụng đó sẽ được coi là việc Người dùng sử dụng và Người dùng phải trả phí sử dụng và chịu mọi nghĩa vụ khác cho việc sử dụng đó. Ngoài ra, nếu Công ty bị thiệt hại do việc sử dụng đó, Người dùng phải bồi thường thiệt hại.

Điều 11: Thông tin đăng ký

Người dùng phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và an toàn khi cần đăng ký thông tin chẳng hạn như khi sử dụng Dịch vụ này hoặc sử dụng gói trả phí (sau đây chỉ khách hàng đã đăng ký thông tin được gọi là “Người đăng ký”).

Điều 12: Thay đổi thông tin đăng ký

 1. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã đăng ký, Người dùng phải thông báo ngay cho Công ty về nội dung chi tiết. Tùy thuộc vào sự thay đổi, chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng nộp các tài liệu chứng minh sự thay đổi đó.
 2. Ngay cả khi thông báo từ Công ty bị trì hoãn hoặc không đến do không có thông báo được nêu trong đoạn trước, thông báo như vậy sẽ được coi là đã đến vào thời điểm lẽ ra nó phải đến và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng phải chịu vì những lý do này.

Điều 13: Phí sử dụng Dịch vụ này

 1. Phí sử dụng Dịch vụ này (sau đây gọi là “Phí sử dụng”), được quy định tại trang Phí Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tùy ý sửa đổi mức phí sử dụng mà không cần có sự đồng ý trước của Người dùng.
 2. Dựa trên Thỏa thuận này, Người dùng sẽ thanh toán phí sử dụng được ghi ở trang Phí Dịch vụ ở đoạn trước như một khoản thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ này trong thời gian này, cùng với thuế tiêu thụ,… theo phương thức do Công ty chỉ định. Tuy nhiên, chi phí ban đầu sẽ không được tính vào phí sử dụng hàng tháng hoặc bất kỳ số tiền nào khác mà Người dùng phải trả cho chúng tôi theo Thỏa thuận này. Ngoài ra, trong trường hợp chuyển khoản ngân hàng, phí chuyển khoản sẽ do Người dùng trả.
 3. Thời hạn trả phí sử dụng được quy định như sau.
    (1) Phí sử dụng lần đầu sẽ được thanh toán một lần vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng bắt đầu sử dụng hợp đồng này.
    (2) Phí sử dụng hàng tháng, Phí sử dụng hàng tháng của phí tuỳ chọn cho giai đoạn này, và Phí tuỳ chọn sẽ được thanh toán một lần vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng bắt đầu sử dụng hợp đồng này.
    (3) Phí sử dụng theo thực tế sử dụng sẽ được thanh toán vào ngày do Công ty chỉ định.
    (4) Bất kể ngày bắt đầu và ngày kết thúc của Thoả thuận này, phí sử dụng sẽ không được tính theo ngày, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản.
    (5) Nếu Người dùng không thanh toán phí sử dụng trước ngày thanh toán quy định, Người dùng phải trả tiền bồi thường thiệt hại do chậm trễ cho Công ty với lãi suất hàng năm là 14,6% kể từ ngày sau ngày đến hạn thanh toán cho đến khi thanh toán xong.
    (6) Ngay cả khi Thỏa thuận này bị chấm dứt trước khi hết thời hạn, bất kể nguyên nhân chấm dứt Thỏa thuận này là gì, phí sử dụng sẽ không được hoàn lại trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.
    (7) Trong thời hạn hợp đồng, ngay cả khi Dịch vụ không thể được sử dụng do tạm dừng, đình chỉ hoặc các lý do khác của việc cung cấp Dịch vụ, phí sử dụng không được hoàn lại, trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản của hợp đồng.
    (8) Nếu phát sinh tranh chấp giữa Người dùng và tổ chức tài chính về việc thanh toán phí sử dụng, Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm và chi phí giải quyết, Công ty không chịu trách nhiệm nếu phát sinh thêm chi phí.

Điều 14: Gián đoạn Dịch vụ

 1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây, chúng tôi có thể tạm thời ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Người dùng.
    (1) Khi thực hiện định kỳ hoặc khẩn cấp việc bảo trì và kiểm tra thiết bị cho Dịch vụ.
    (2) Khi không thể cung cấp Dịch vụ do hỏa hoạn, mất điện,…
    (3) Khi Dịch vụ không thể được cung cấp do thiên tai như động đất, núi lửa, lũ lụt hoặc sóng thần,…
    (4) Khi Dịch vụ không thể được cung cấp do chiến tranh, hỗn loạn, bạo loạn, nổi loạn, tranh chấp lao động,…
    (5) Ngoài ra, khi Công ty xác định rằng cần phải tạm dừng Dịch vụ vì lý do vận hành hoặc kỹ thuật.
 2. Ngay cả khi việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ này bị trì hoãn hoặc gián đoạn vì những lý do được liệt kê ở đoạn trên và Người dùng không thể sử dụng Dịch vụ này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bên thứ ba phải gánh chịu, trừ khi được quy định trong các điều khoản khác của hợp đồng.

Điều 15: Huỷ bỏ Dịch vụ

 1. Công ty có quyền ngừng tất cả hoặc một phần Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần có sự đồng ý trước của Người dùng.
 2. Trong trường hợp huỷ bỏ toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ, Công ty phải thông báo cho Người dùng ít nhất sáu tháng trước ngày huỷ bỏ. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu có những lý do không thể tránh khỏi những việc không thể dự đoán được như ban hành, sửa đổi và huỷ bỏ luật và quy định, thiên tai,… ngay cả với những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại của chúng tôi.
 3. Nếu tất cả hoặc một phần Dịch vụ bị dừng lại theo các quy định của điều này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc dừng lại đó.

Điều 16: Không đảm bảo và từ chối trách nhiệm

 1. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, bất kể sự không rõ ràng hay luật pháp quy định, chúng tôi không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về độ tin cậy, tính hữu ích, tính khả dụng, độ sử dụng, tính bảo mật, không có lỗi, không có vi-rút, sự hài lòng về chất lượng, bao gồm tính chính xác, tính liên tục, tính đầy đủ và độ tin cậy của Dịch vụ, cũng như tính tương thích với mục đích cụ thể của Người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà các Người dùng và các bên thứ ba khác phải gánh chịu do những điều trên.
 2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác gây ra do những lý do được liệt kê trong các mục sau, bất kể trách nhiệm mặc định, trách nhiệm ngoài hợp đồng hoặc các nguyên nhân khiếu nại hợp pháp khác.
    (1) Chiến tranh, xung đột, cách mạng, bạo loạn, hỗn loạn, khủng bố, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, thiên tai, cháy nổ, hành động của các cơ quan chính phủ như cấm vận, đình công hoặc tranh chấp lao động khác, không có hoặc không có sẵn Internet ổn định, mất điện hoặc nguyên nhân bất khả kháng khác.
    (2) Cơ sở vật chất chẳng hạn như trung tâm dữ liệu của Dịch vụ bị lỗi.
    (3) Bảo trì và kiểm tra Dịch vụ định kỳ hoặc công việc kiểm tra và bảo trì khẩn cấp.
    (4) Về phần mềm diệt vi-rút máy tính mà chúng tôi đã mua từ bên thứ ba, có sự xâm nhập của vi-rút máy tính mà bên thứ ba không cung cấp mẫu vi-rút và tệp định nghĩa vi-rút vào cơ sở của Dịch vụ.
    (5) Truy cập hoặc tấn công trái phép của bên thứ ba vào các cơ sở Dịch vụ mà không thể ngăn chặn được ngay cả khi người quản lý đã chú ý thận trọng, hoặc bị chặn trên các đường truyền thông.
    (6) Thiệt hại do lỗi Dịch vụ viễn thông do hãng viễn thông cung cấp
    (7) Thiệt hại do môi trường kết nối của Người dùng bị lỗi về Dịch vụ kết nối Internet mà bạn sử dụng
    (8) Chất lượng kém của thiết bị và phần cứng khác mà Người dùng sử dụng, thiếu thông số kỹ thuật hoặc sự không tương thích khác giữa các phần cứng.
    (9) Bên cạnh hệ điều hành của thiết bị đầu cuối, chất lượng phần mềm mà Người dùng đang sử dụng kém, thiếu thông số kỹ thuật, cài đặt bị lỗi, các vấn đề khác như khả năng tương thích giữa các phần mềm.
    (10) Bản án, quyết định hoặc lệnh của tòa án hoặc các quyết định bắt buộc dựa trên luật pháp và các quy định
    (11) Các nguyên nhân khác ngoài những nguyên nhân có thể quy cho Công ty
 3. Người dùng phải đồng ý trước rằng Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ tương thích với tất cả các thiết bị đầu cuối và có khả năng xảy ra trục trặc trong quá trình vận hành Dịch vụ do phiên bản hệ điều hành của thiết bị đầu cuối dùng để sử dụng Dịch vụ được nâng cấp. Ngoài ra, Công ty chúng tôi không đảm bảo rằng sự cố sẽ được giải quyết bằng cách sửa đổi chương trình khi sự cố xảy ra. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà người hoặc các bên thứ ba khác phải gánh chịu do những lỗi đó.
 4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Người dùng và bên thứ ba do việc Người dùng sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung Người dùng.
 5. Nếu Công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người dùng, Công ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại thông thường và trực tiếp thực sự xảy ra với Người dùng. Tuy nhiên, phạm vi bồi thường sẽ được giới hạn trong tổng số phí sử dụng mà Người dùng đã trả cho chúng tôi (tuy nhiên, giới hạn ở khoản tiền đã trả trong vòng sáu tháng trước thời điểm xảy ra thiệt hại). Ngoài ra, các quy định của đoạn này sẽ áp dụng cho mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại mà Công ty mắc phải đối với Người dùng, bất kể trách nhiệm pháp lý đối với sai sót, trách nhiệm ngoài hợp đồng hoặc các nguyên nhân khiếu nại hợp pháp khác.

Điều 17: Các hành vi nghiêm cấm

 1. Người dùng không được thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng Dịch vụ này.
    (1) Hành vi vi phạm pháp luật
    (2) Hành vi vi phạm phán quyết, quyết định, mệnh lệnh của tòa án hoặc biện pháp hành chính có hiệu lực pháp luật
    (3) Hành vi trái với trật tự công cộng và đạo đức
    (4) Hành vi vi phạm các quy định của các Điều khoản này
    (5) Hành vi phân biệt đối xử, vu khống bên thứ ba, làm tổn hại danh dự, uy tín của bên thứ ba
    (6) Hành vi xâm phạm nhân quyền như quyền hình ành, quyền riêng tư,… quyền công khai và các quyền khác của người thứ ba
    (7) Các hành vi cản trở việc sử dụng Dịch vụ này của các Người dùng khác
    (8) Bất kỳ hành động nào cố gắng phân tích mã nguồn của Dịch vụ hoặc Phần mềm bằng cách dịch ngược, phân tách, kỹ thuật đảo ngược hoặc bất kỳ phương pháp khác
    (9) Truy cập trái phép vào phần cứng hoặc phần mềm cấu thành Dịch vụ này, bẻ khóa hoặc các hành vi khác can thiệp vào thiết bị
    (10) Hành vi truy cập Dịch vụ theo cách làm hỏng Dịch vụ, khiến Dịch vụ không sử dụng được, đặt gánh nặng quá mức lên Dịch vụ hoặc gây hại cho Dịch vụ
    (11) Hành vi sử dụng ID của bên thứ ba hoặc hành vi cố gắng lấy nó
    (12) Cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống của Dịch vụ hoặc Nội dung của Người dùng khác
    (13) Hành vi làm sai lệch hoặc làm giảm tính toàn vẹn của nội dung của Người dùng khác trên Dịch vụ
    (14) Hành vi làm sai lệch hoặc tẩy xóa nội dung của Dịch vụ hoặc thông tin mà Dịch vụ có thể sử dụng
    (15) Hành vi truyền hoặc đăng các chương trình máy tính có hại như vi-rút
    (16) Các hành vi cản trở việc sử dụng, vận hành cơ sở vật chất hoặc cơ sở vật chất của bên thứ ba đối với Dịch vụ
    (17) Hành vi can thiệp vào việc cung cấp Dịch vụ
    (18) Gửi hoặc đăng hình ảnh hoặc tài liệu cấu thành khiêu dâm, khiêu dâm trẻ em hoặc lạm dụng trẻ em
    (19) Tải lên, đăng, gửi email hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, chuỗi thư, sơ đồ hoặc liên kết tiếp thị
    (20) Hành vi truy cập Dịch vụ nhằm mục đích đo lường hoặc đánh giá chất lượng, hiệu suất hoặc chức năng của Dịch vụ, phát triển các sản phẩm hoặc Dịch vụ cạnh tranh hoặc nhằm mục đích bắt chước hoặc sao chép các tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ
    (21) Chia sẻ ID Dịch vụ với nhiều Công ty và tổ chức mà không có sự đồng ý trước của Công ty hoặc cho phép bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn, các nhóm Công ty) sử dụng Dịch vụ bằng ID của bạn.
    (22) Hành vi sử dụng địa chỉ email cho phép chia sẻ ID dùng chung với nhiều người trong danh sách gửi thư làm ID và thông tin đăng ký, mà không có sự đồng ý của chúng tôi
    (23) Các hành vi có thể thuộc bất kỳ mục nào của phần này, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến khích các hành vi của từng mục trong phần này, hoặc các hành vi tương tự những hành vi này.
    (24) Các hành vi khác mà chúng tôi cho là không phù hợp
 2. Nếu Người dùng biết rằng một hành động tương ứng với bất kỳ mục nào trong đoạn trên đã được thực hiện hoặc xác định rằng có rủi ro rằng hành động đó sẽ được thực hiện, Người dùng phải thông báo ngay cho chúng tôi.

Điều 18: Bảo vệ nội dung Người dùng

 1. Quyền sở hữu trí tuệ chẳng hạn như bản quyền liên quan đến nội dung của Người dùng thuộc về Người dùng
 2. Công ty không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây nếu không được sự đồng ý của Người dùng
    (1) Hành vi xem và sửa đổi nội dung của Người dùng
    (2) Hành vi sử dụng nội dung của Người dùng bên ngoài Dịch vụ
    (3) Hành vi tiết lộ nội dung của Người dùng cho bên thứ ba. Tuy nhiên, điều này sẽ không bị giới hạn trong trường hợp yêu cầu tiết lộ dựa trên các quy định của pháp luật và quy định, quy định về giao dịch chứng khoán hoặc quy định của hiệp hội đại lý chứng khoán, hoặc được yêu cầu tiết lộ bởi một cơ quan nhà nước như tòa án, cơ quan quản lý hoặc cơ quan điều tra.
    (4) Hành vi truy cập nội dung của Người dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ không bị giới hạn trong trường hợp cần thiết để cung cấp Dịch vụ (Bao gồm nhưng không giới hạn, bảo trì và cải tiến), ngăn chặn hoặc ứng phó với các vấn đề kinh doanh hoặc kỹ thuật (sau đây gọi chung là “việc cung cấp Dịch vụ này”), hoặc để hỗ trợ việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng

Điều 19: Sao lưu dữ liệu

 1. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ lưu trữ nội dung của Người dùng, Người dùng sẽ lưu trữ thông tin cần thiết liên quan đến dữ liệu nhập vào, cung cấp hoặc gửi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ theo trách nhiệm của bạn.
 2. Là một dịch vụ tùy chọn của dịch vụ này, chúng tôi sẽ cung cấp chức năng lưu dữ liệu do Người dùng nhập và đăng ký theo các nội dung được chỉ định bởi công ty chúng tôi với mục đích phục hồi từ việc mất nội dung của Người dùng do lỗi hoặc hoạt động sai của thiết bị cung cấp Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả dữ liệu sẽ được lưu và khôi phục bằng chức năng này.
 3. Bất kể các quy định của điều khoản trước, nếu cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ, trong phạm vi cần thiết, chúng tôi sẽ lưu trữ trên máy chủ trong các cơ sở dành cho Dịch vụ nhằm mục đích dự phòng cho việc cung cấp Dịch vụ. Người dùng có thể sao chép Nội dung và cơ sở dữ liệu của bạn.

Chương 2: Các điều kiện chung

Điều 20: Bảo mật

 1. Người dùng và Công ty sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba (tuy nhiên, liên quan đến thông tin bảo mật của người dùng, bên thứ ba không bao gồm người uỷ thác), nếu không có sự đồng ý trước của bên kia, bất kỳ thông tin nào liên quan đến công nghệ và hoạt động kinh doanh (sau đây gọi là “Thông tin bảo mật”) của bên kia do bên kia tiết lộ liên quan đến Thỏa thuận này được nêu rõ là bảo mật. Tuy nhiên, các mục được liệt kê sau đây sẽ không được phân loại là thông tin bảo mật.
    (1) Thông tin đã được các bên nắm giữ (sau đây gọi là “đương sự”) chấp nhận tiết lộ thông tin bảo mật vào thời điểm được tiết lộ bởi đối phương
    (2) Thông tin đã được công khai tại thời điểm được tiết lộ bởi đối phương
    (3) Thông tin đã trở thành công khai vì những lý do không thuộc về trách nhiệm của đương sự sau khi được đối phương tiết lộ
    (4) Thông tin mà đương sự thu được một cách hợp pháp từ bên thứ ba sau khi đối phương tiết lộ mà không có nghĩa vụ bảo mật
    (5) Thông tin do đương sự phát triển độc lập mà không sử dụng thông tin bảo mật
 2. Đương sự sẽ không sử dụng Thông tin bảo mật cho các mục đích khác ngoài việc sử dụng hoặc cung cấp Dịch vụ.
 3. Các quy định của hai điều trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp đương sự được yêu cầu tiết lộ dựa trên các quy định của pháp luật và quy định, quy định về trao đổi chứng khoán hoặc quy định của hiệp hội đại lý chứng khoán hoặc được yêu cầu tiết lộ bởi các cơ quan như tòa án, văn phòng chính phủ hoặc cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đương sự phải thông báo ngay cho đối phương về điều đó sau khi tiết lộ.
 4. Đương sự có thể sao chép các tài liệu, phương tiện điện tử và các vật phẩm hữu hình khác có chứa thông tin bảo mật, cũng như thông tin bảo mật được ghi trên phương tiện điện tử do đương quản lý, trong phạm vi cần thiết cho mục đích của điều 2 khoản này. Trong trường hợp này, đương sự sẽ quản lý và lưu giữ các bản sao đó theo cách tương tự như thông tin bảo mật.
 5. Các quy định của Điều này sẽ có hiệu lực trong vòng một năm sau khi hết thời hạn hợp đồng này.

Điều 21: Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng dựa trên Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Điều 22: Sử dụng thông tin bởi công ty

Với mục đích cải thiện chất lượng và sự hài lòng của Dịch vụ và Phần mềm này, chúng tôi có thể tạo và sử dụng thông tin đăng ký, thông tin về lịch sử sử dụng Dịch vụ và thông tin phân tích thống kê bằng đăng nhập dữ liệu.

Điều 23: Cấm chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ

Người dùng không được cho phép bên thứ ba kế thừa tư cách Hợp đồng này, hoặc chuyển nhượng, chuyển giao, hoặc cầm cố tất cả hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng này hoặc các sắp xếp khác cho bên thứ ba.

Điều 24: Loại bỏ các lực lượng chống đối xã hội

 1. Người dùng và SupremeTech đảm bảo rằng không điều nào sau đây hiện tại đang áp dụng cho chính họ, cán bộ, nhân viên của họ ở các vị trí quan trọng hoặc cổ đông có ảnh hưởng đáng kể đối với ban quản lý, và đảm bảo rằng nó sẽ không được áp dụng trong tương lai.
    (1) Nhóm tội phạm có tổ chức, thành viên băng đảng, người chưa qua 5 năm kể từ khi rời băng đảng, thành viên liên kết của các nhóm tội phạm có tổ chức, công ty liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức, kẻ lừa đảo doanh nghiệp, hội nhóm tự xưng là một phong trào xã hội, nhóm bạo lực tình báo đặc biệt, hoặc bất kỳ người nào tương tự (Sau đây gọi chung là “thành viên nhóm tội phạm có tổ chức”)
    (2) Người được xem là có liên quan đến thành viên nhóm tội phạm có tổ chức đang quản lý kinh doanh
    (3) Người được xem là có liên quan đến thành viên nhóm tội phạm có tổ chức đang tham gia chủ yếu vào việc quản lý kinh doanh
    (4) Người được xem là có liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức nhằm mục đích thu lợi bất chính cho bản thân hoặc bên thứ ba hoặc nhằm mục đích gây thiệt hại cho bên thứ ba
    (5) Người được xem là có liên quan đến việc cung cấp tiền hoặc phương tiện cho các thành viên nhóm tội phạm có tổ chức
    (6) Nhân viên hoặc người có liên quan đáng kể đến việc quản lý là người có mối quan hệ với một thành viên nhóm tội phạm có tổ chức bị xã hội lên án
 2. Người dùng và SupremeTech không được tự ý hoặc thông qua bên thứ ba để thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây.
    (1) Hành vi, yêu cầu có yếu tố bạo lực
    (2) Hành vi, yêu cầu không đúng đắn ngoài trách nhiệm pháp lý
    (3) Hành vi đe dọa hoặc dùng vũ lực liên quan đến giao dịch
    (4) Tung tin đồn thất thiệt, sử dụng thủ đoạn lừa đảo hoặc dùng vũ lực để làm tổn hại uy tín của đối phương hoặc cản trở hoạt động kinh doanh của đối phương
    (5) Các hành vi khác tương đương với các mục trên
 3. Trong trường hợp đối phương vi phạm bất kỳ quy định nào trong hai khoản trên, Người dùng hoặc SupremeTech sẽ huỷ bỏ tất cả hoặc một phần quyền lợi trong thời gian hợp đồng của bên kia và ngay lập tức chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo hay yêu cầu
 4. Người dùng và SupremeTech sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với những thiệt hại mà đối phương phải gánh chịu do việc hủy bỏ dựa trên các quy định của điều trên.

Điều 25 Chấm dứt hợp đồng bởi Người dùng

 1. Người dùng có thể hủy bỏ Hợp đồng này bằng cách thông báo cho SupremeTech ít nhất một tháng trước ngày hủy bỏ mong muốn theo phương thức do chúng tôi chỉ định.
 2. Trong trường hợp của đoạn trước, phí sử dụng sẽ tích lũy cho đến ngày hết hạn của thời hạn và sẽ không được chia theo tỷ lệ và sẽ không được hoàn trả bất kể ngày hủy bỏ. Ngoài ra, nếu có phần phí sử dụng chưa thanh toán cho đến ngày hết hạn của thời hạn này, Người dùng phải thanh toán phần phí sử dụng chưa thanh toán một lần theo yêu cầu của Công ty.

Điều 26: Hủy hợp đồng và biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng

 1. Nếu SupremeTech xác định rằng người dùng có bất kỳ một trong các trường hợp sau hoặc có nguy cơ rơi vào các trường hợp này, chúng tôi có thể thực hiện biện pháp ngưng sử dụng dịch vụ, bao gồm việc xóa toàn bộ hoặc một phần thông tin được đăng tải trên dịch vụ, tạm ngừng hoặc giới hạn việc sử dụng dịch vụ (bao gồm cả việc từ chối cập nhật thỏa thuận này) và xóa tài khoản người dùng (sau đây gọi chung là “tạm dừng sử dụng”) mà không cần thông báo hay yêu cầu gì thêm. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ thực hiện biện pháp tạm dừng sử dụng nếu chúng tôi xác định rằng người đăng ký không thuộc các trường hợp nêu trên nhưng có nguy cơ rơi vào các trường hợp này.
    (1) Khi vi phạm các quy định của các Điều khoản này
    (2) Khi thuộc bất kỳ mục nào của Điều 7, Khoản 4
    (3) Khi tất cả hoặc một phần thông tin cung cấp cho chúng tôi là sai
    (4) Khi có việc tạm ngừng thanh toán, rơi vào tình trạng không thể thanh toán, bắt đầu quá trình phá sản, tái cơ cấu tài chính, tái cấu trúc công ty hoặc bắt đầu thủ tục thanh lý đặc biệt, hoặc các thủ tục tương tự, khi bị phạt tạm ngưng giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán, khi có yêu cầu khởi kiện, khởi tố tạm thời, lệnh tạm giữ tài sản, khi có yêu cầu bán đấu giá, bị xử lý vì nợ thuế hoặc các tình trạng tài sản tương tự bị cho là suy thoái hoặc có nguy cơ suy thoái.
    (5) Khi các cam kết đã được bảo đảm dựa trên các điều khoản và điều kiện này không phải là sự thật, hoặc có hành vi lừa đảo hoặc các hành vi không trung thực khác.
    (6) Khi SupremeTech xác định rằng có nguy cơ phá hoại danh tiếng của chúng tôi, ví dụ như khi Người dùng hoặc đại diện của Người dùng, đại diện hoặc nhân viên bao gồm Người dùng vi phạm pháp luật.
    (7) Khi có lý do tương tự mà chúng tôi nhận định rằng không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng này.
 2. Nếu Người dùng thuộc bất kỳ một trong những trường hợp của khoản 1, thì tất cả các khoản nợ của Người dùng đối với SupremeTech sẽ tự động mất quyền lợi về thời hạn, và Người dùng phải ngay lập tức thanh toán toàn bộ khoản nợ cho chúng tôi.
 3. Người dùng sẽ không được miễn trừ khỏi bất kỳ nghĩa vụ hoặc nợ nào đối với chúng tôi dựa trên hợp đồng này và các quy định khác, ngay cả sau khi việc sử dụng bị tạm ngừng.
 4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng gặp phải do các biện pháp mà chúng tôi thực hiện dựa trên các quy định trong điều này.

Điều 27: Sau khi chấm dứt hợp đồng

 1. Nếu hợp đồng kết thúc bất kể nguyên nhân gì, người dùng phải ngay lập tức dừng việc sử dụng dịch vụ này và không được phép sử dụng dịch vụ này sau đó.
 2. Trong trường hợp của điều trên, người dùng sẽ chịu trách nhiệm xóa bỏ tất cả phần mềm được lưu trữ trên thiết bị đầu cuối và tất cả các tài liệu liên quan (bao gồm các bản sao của phần mềm và tài liệu đó) được cung cấp bởi chúng tôi cho việc sử dụng dịch vụ.
 3. Bất kể quy định tại khoản 1, chúng tôi lưu trữ dữ liệu trên dịch vụ khi vận hành dịch vụ, trong trường hợp kết thúc hợp đồng bất kể nguyên nhân gì, chúng tôi sẽ xóa thông tin về nội dung sử dụng của người dùng hoặc thông tin đăng ký của người dùng mà không cần thông báo sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày kết thúc hợp đồng. Các thông tin này bao gồm thông tin về nội dung người dùng, thông tin đăng ký và dữ liệu sao lưu dựa trên quy định tại khoản 19, nhưng không bao gồm thông tin về lịch sử sử dụng dịch vụ và nhật ký hoạt động của người dùng. Trong trường hợp này, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra cho người dùng do việc xóa thông tin của người dùng.

Điều 28: Tuân thủ pháp luật

Luật áp dụng cho Thỏa thuận này là Luật Việt Nam.

Điều 29: Quyền hạn

Trong trường hợp phát sinh kiện tụng giữa Người dùng và Công ty, Tòa án nơi có trụ sở của công ty SupremeTech sẽ là tòa án sơ thẩm duy nhất.

Tối ưu quy trình tuyển dụng với MiaHire

Không chỉ là một công cụ phỏng vấn qua video. Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một nền tảng toàn diện
bao gồm tất cả các bước để hoàn thiện quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp.
Liên hệ MiaHire ngay từ bây giờ để cập nhật lộ trình phát triển những giá trị mới cho HRTech.

Liên hệ